RSS

50 popular books from our libraries: 2019

This list encompasses popular books selected from 5 libraries in the Maldives.
April 23 is marked as World Book Day, and this is our celebration of books for all ages.

 1. 500 Fantastic facts (Hithadhoo School Library)
 2. A Man for all islands: a biography of Maumoon Abdul Qayoom (Hithadhoo School Library)
 3. Al gavaaidhul fiqhiyya: fiqhee gavaidhuthah (National Library)
 4. Animal encyclopedia: whales & dolphins (Rehendhi School Library)
 5. Bahuge hamaige ahmathee foiy [ބަހުގެ ހަމައިގެ އަތްމަތީ ފޮތް] (MNU Library)
 6. Book of magic (Rehendhi School Library)
 7. Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing (MNU Library)
 8. California Science (Lh. Atoll Education Centre Library)
 9. Clinical chemistry in diagnosis and treatment (MNU Library)
 10. Company law (National Library)
 11. Dhemafirin [ދެމަފިރިން] (National Library)
 12. Dhivehi bahuge qavaaidhu 1, 2, 3, 4 [ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާއިދު] (National Library)
 13. Dhivehi Raajjege rahunnaai rannin [ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނީން] (National Library / Hithadhoo School Library)
 14. Dhivehiraajjeyge qaanoonee nizaam [ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު] (National Library)
 15. Dhonhiyala aai Alifulhu [ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު] (MNU Library)
 16. Dhuniye badhalu kohlehvi nabiyyaa: reethi seerathuge i’lmee adhi thaareekhee dhiraasaa [ދުނިޔެ ބަދހަލު ކޮއްލެއްވި ނަބިއްޔާ: ރީތީ ސީރަތުގެ ޢިލްމީ އަދި ތާރީޚީ ދިރާސާ](National Library)
 17. Dork Diaries (Hithadhoo School Library)
 18. Exchange and transport, energy and ecosystem (MNU Library)
 19. Fishes of the Maldives (Rehendhi School Library)
 20. Fundamentals of nursing (MNU Library)
 21. Goosebumps series (Hithadhoo School Library)
 22. How to grow rich (Rehendhi School Library)
 23. How the body works (Hithadhoo School Library)
 24. Junior encyclopedia: animals (Rehendhi School Library)
 25. Kaainaathu Khalgukurevvun [ކާއިނާތު ޚަލްޤުކުރެއްވުން] (Lh. Atoll Education Centre Library)
 26. Kiyavaidhinumuge hunaruthah: daskuraa mudharrisunnah khaasa (National Library)
 27. LooLe Do: Fun for home and classroom (Lh. Atoll Education Centre Library)
 28. Maldives: a nation of islands (Rehendhi School Library)
 29. Maldives: an underwater legacy (Rehendhi School Library)
 30. Maldives: people and environment (Rehendhi School Library)
 31. Myles textbook for midwives (MNU Library)
 32. Nabeebeykalunge vaahaka 1 (National Library)
 33. Noomaan va maryam [ނޫމާން ވަ މަރިޔަމް] (MNU Library)
 34. November 3 [ނޮވެންބަރ ތިނެއް] (Lh. Atoll Education Centre Library)
 35. Pharmacology (MNU Library)
 36. Politics of climate change (MNU Library)
 37. Psychology: The Science of Mind and Behaviour (Lh. Atoll Education Centre Library)
 38. Skills in existential counseling & psychotherapy (MNU Library)
 39. Step-by-Step Paper Fun for Kids (Lh. Atoll Education Centre Library)
 40. Textbook of diagnostic microbiology (MNU Library)
 41. The 7 Best Things Smart Teens Do (Lh. Atoll Education Centre Library)
 42. The big book of science projects (Rehendhi School Library)
 43. The Everything Kids’ Science Experiments Book (Hithadhoo School Library)
 44. The Miles Kelly Book of Questions and Answers (Lh. Atoll Education Centre Library)
 45. The National Museum (Lh. Atoll Education Centre Library)
 46. The world of knowledge: a question & answer book (Rehendhi School Library)
 47. The young Astronomer (Hithadhoo School Library)
 48. Tree Tops Series (Hithadhoo School Library)
 49. Vihivana qarunugai dhivehiraajje [ވިހިވަނަ ޤަރުނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ] (Lh. Atoll Education Centre Library)
 50. World History the Modern Era (Hithadhoo School Library)

500 Fantastic facts / Peter Eldin

This book covers almost all subjects. The first gloves in Britain to the largest tiger of all are some interesting topics included in the book. (Hithadhoo School Library)

 

 

 

 

 

A Man for all islands: a biography of Maumoon Abdul Qayoom / Royston Ellis

Cricket player, schoolboy, student activist, respected teacher, calligrapher, world statesman:  Maumoon Abdul Gayyoom is all of them but most of all he is a man for all islands. This biography traces the life story of President Maumoon Abdul Gayyoom from his days as a young boy to the highest office in the Maldives. (Hithadhoo School Library)

Al gavaaidhul fiqhiyya: fiqhee gavaidhuthah / Abdusattar Abdurahman

The textbook is written mainly for the students who study the module ‘Al qavaaidhul fiqhiyyaa’ at the Faculty of Shariah and Law. This book is an introduction to fiqh and Islamic Shariah and the book also can be used for readers without a substantial background in this field. (National Library)

Animal encyclopedia: whales & dolphins

This is a fascinating book for people who are interested in creatures like whales and dolphins. It looks into detail at different types of whale including beluga whale, blue whale, gray whale, humpback whale, and killer whale; and also different types of dolphin, including bottle-nose dolphin, common dolphin, dusky dolphin and spotted dolphin. The book provides amazing facts and information about each individual whale and dolphin. (Rehendhi School Library)

 

 

Bahuge hamaige ahiymathee foiy [ބަހުގެ ހަމައިގެ އަތްމަތީ ފޮތް]

އަބްދުﷲ ޞާދިޤު އެކުލަވާލައްވާފއިވާ ބަހުގެ ހަމައިގެ އަތްމަތީ ފޮތަކީ ދިވެހި ބަސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ފޮތެކެވެ. މި ފޮތް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލައިލަނީ ބަސް އުފެދޭ ގޮތާއި ބަހުގެ ޤަވާއިދުގެ ބައިތަކަށެވެ.

This text is highly used by all Dhivehi language students as a handbook. The text focuses on morphology and grammar and its use in different situations. (MNU Library)

Book of magic

The ‘Book of magic’ written by Hugh Nightingale showcases over 50 tricks, revealing the secrets of the magical world of stunts and tricks suitable for all ages. The book also portrays some of the history of magic as well as fascinating facts about magicians of the past and the present. This book shows a great representation of the steps required to successfully deliver a magic trick with relevant images and easy phrasing. It is mainly opted for reading by teenage students. (Rehendhi School Library)

 

 

Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing / Suzanne C. Smeltzer [et al]

This text is known as the leading textbook designed to assist nursing students for their role and responsibilities in patient-care and is highly used by all nursing students. The chapters cover physiological, pathophysiological and psychosocial concepts, including basic concepts of nursing, biophysical and psycho-social concepts in nursing practice, concepts and challenges in patient management, etc. (MNU Library)

California Science / Scott Foresman

Suppose you were a scientist. You might want to learn more about the ocean. What questions might you have? How would you use process skills to help you learn? This book has it all. (Lh. Atoll Education Centre Library)

Clinical chemistry in diagnosis and treatment / Philip D. Mayne

This text covers chemical pathology and addresses the most common problems encountered in clinical practice. Some of the contents covered in this text are the kidneys and renal calculi, the reproductive system, the liver and gall stones, etc. (MNU Library)

Company law / Alan Dignam and John Lowry

Company Law gives an authoritative and accurate account of the key principles and demystifies this complex area of the law without oversimplification. The book is divided into five distinct sections covering corporate structure, corporate governance, shareholders’ rights and remedies, corporate finance, and corporate rescue and restructuring. The author’s accessible writing style and comprehensive approach to the subject make this an ideal textbook for students of company law. (National Library)

Dhemafirin [ދެމަފިރިން] / Aboobakuru Ibrahim Ali

This book is a chapter of the original book ‘Al irshaad fil haqeeqee val aadhaab’. The book is about the relationship between husband and wife based on Islamic view with the supporting verses from the Qur’an. (National Library)

Dhivehi bahuge qavaaidhu 1, 2, 3, 4 [ދިވެހިބަހުގެ ޤަވާއިދު]

Dhivehi bahuge qavaaidhu 1, 2, 3, 4 was previously published under the title “Dhivehi bahuge Qavaaidhu eh vana bai”, in Latin by Presidents Office in 1977. Later the Thaana version was published by Dhivehi Bahaai Thaareekhah Khidhumaiy Kuraa Qaumee Marukazu in 1984 with amendments. The content of the book covers Dhivehi grammar. (National Library)

Dhivehi Raajjeyge rahunnaai ranin [ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަހުންނާއި ރަނީން] / Naseema Mohamed

This book covers information about the kings and queens who ruled from early days in the Maldives up to 1903 and it also includes the incidents, events which took place during their regime. The information used for the research was collected from local and foreign literature. The book is useful for historians, researchers, and students. (National Library)

ދިވެހި ތާރީހީ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައި ވާ ނަސީމާ މުޙައްމަދު ލިޔުއްވާފައިވާ މި  ފޮތުގައި ހިމެނިފައިވަނީ އެންމެ އެވޭލާ ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން 1903 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ރަސްކަން ނުވަތަ ރަނިކަން ކުރެއްވި ބޭބޭފުޅުންނާއި، އެރަސްރަސް ކަމުގައި ހިގައިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތެވެ. މި ފޮތަކީ ދިވެހި ތާރީޙު ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ވަރަށް ބޭނުން ތެރިވާނެ ފޮތެކެވެ. ހިތަދޫ ސުކޫލުގެ ދިވެހި މުދައްރިސު ނަސްރަތު ފަހުމީ ވިދާޅުވަނީ ” މިފޮތަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޙުގައި ހިގާފައިވާ މުހިންމު ޙާދިޡާތަކާއި، އެހާދިޡާ ތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ މުހިންމު ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް އެއް ފޮތަކުން ލިބިގެންދާނެ ފޮތެއް” ކަމުގައެވެ  (ހިތަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ)

Dhivehiraajjeyge qaanoonee nizaam / Husnu Suood

The book aims to provide law students, legal practitioners and other researchers with an introduction to the Maldivian legal system. The contents are divided into ten chapters incorporating all aspects of the Maldivian legal system. The author is regarded as one of the best legal minds of his generation. (National Library)

Dhonhiyala aai Alifulhu [ދޮންހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅު]

This is a famous folk story retold by our forefathers and passed from generation to generation. This fiction is highly used by Dhivehi degree students to revive history, tradition, and culture of the Maldives in their studies. (MNU Library)

Dhuniye badhalu kohlehvi nabiyyaa: reethi seerathuge i’lmee adhi thaareekhee dhiraasaa / Translated by Abdulla Faarooq Hassan 

The first part of the translation is based on educational and historical research about the Prophet Muhammad’s life.
The second part of the translation is based on educational and historical research about the Prophet Muhammad’s life. The original book was titled as Paighambr-e-Inquilab by Maulana Wahiduddin Khan. This biography includes an introduction to the stunning diversity of Islam and the ways in which Muslims think, dream, and make Muhammad (PBUH) into their very own prophet. (National Library)

Dork Diaries

Dork Diaries is a humorous children’s book series written and illustrated by Rachel Renée Russell. The series, written in a diary format, uses drawings, doodles, and comic strips to chronicle the daily life of its 14-year-old protagonist, Nikki Maxwell, in and outside of middle school. (Hithadhoo School Libary)

Exchange and transport, energy and ecosystems / John Adds, Erica Larkcom and Ruth Miller

This text covers transport systems, adaptations to the environment, human ecology, sexual reproduction, modes of nutrition, ecosystems, energy flow and recycling of nutrients, energy resources and human influences on the environment. In addition, this text contains discussion questions, exam questions with marking schemes and allows students to self-check for their exams. (MNU Library)

 

Fishes of the Maldives

Published by the Ministry of Fisheries and Agriculture in 1997 ‘Fishes of the Maldives’ is filled with all the information about different types of fishes. Starting from the “Tawny nurse shark” all the way to the “silver stripe pufferfish”. It contains the local Dhivehi name, the English name, size and family of each fish along with a description. The book also has a map of Maldives with a profile of atolls. It is a truly fascinating book suitable for all ages. (Rehendhi School Library)

 

 

Fundamentals of Nursing / Patricia A. Potter and Anne Griffin Perry

This revised and updated text covers nursing principles, step-by-step procedures, five-step nursing process framework and addresses the latest changes in nursing practice.  The new topics included are critical thinking model, caring for older parents or family members, end of life care, contemporary research on women’s health, child and adolescent health, laboratory tests, and activity and exercise in health promotion. (MNU Library)

Goosebumps series

The factious series follow child characters, who find themselves in scary situations, usually involving monsters and other supernatural elements. From 1992 to 1997, sixty-two books were published under the Goosebumps series. (Hithadhoo School Library)

 

How the body works / Steve Parker

This book is a fascinating introduction to the human body, packed with hands-on experiments and projects for all the family. (Hithadhoo School Library)

 

 

 

 

How to grow rich

‘How to grow rich’ by Frank and Muriel Newman is a book for those who want to learn the secrets to better money management. It explains how to improve financial position without having to work twice as much, without miracles, without extraordinary good luck or even without high risks! The author makes it easier to understand money in a much more enjoyable way. It also shows a new and improved way of dealing with finance. This book will be perfect for teens who study business. (Rehendhi School Library)

Junior encyclopedia: animals

‘Junior encyclopedia: animals’, this book has lots of amazing facts about animals. It also has everything about endangered and extinct animals. The book has fold-outs and colorful pictures for the children to make it more interesting. This book is perfect for children who love to explore and read more about animals and nature. (Rehendhi School Library)

Kaainaathu halgukurevvun [ކާއިނާތު ޚަލްޤުކުރެއްވުން]

އަހަރެމެން މި ދިރިއުޅޭ ކޮޅުންލުމެއް ނެތް ކާއިނާތު ވުޖޫދަށް އައީ ކިހިނަކުންބާ؟ މިބިމަކީ އަހަރުމެން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށޭނަ، ހިޔާވަހިކަން ލިއްބައިދޭ ތަނަކަށްވީ ކިހިނަކުންބާ؟ މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ އާދަމް ތަރުޖަމާ ކޮށްފައިވާ، ހާރޫން ޔަހްޔާ ލިޔުއްވާފައިވާ މި ފޮތުގައި ވަނީ މިފަދަ އެތައް ސުވާލެއްގެ ޖަވާބެވެ. އަދި ވިހިވަނަ ޤަރުނުގެ ސައިންސްގެ ހޯދުންތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ
(Lh. Atoll Education Centre Library)

Kiyavaidhinumuge hunaruthah: daskuraa mudharrisunnah khaasa / Abdul Hameed Abdul Hakeem

This book is about the 6 key teaching principles which are important for all teachers.  These principles are (i) Starting the lesson (ii) Ending the lesson (iii) Explaining the lesson (iv) Questions (v) Make it interesting (vi) Feedback. The author organizes the essential knowledge into a unique way that he relates it to students’ experiences. (National Library)

LooLe Do: Fun for home and classroom / David Ican Berry

This book turns your recycling into amazing projects. This book is perfect for the home and classroom with complete and beautiful colour photographs and simple step-by-step instructions. (Lh. Atoll Education Centre Library)

Maldives: a nation of islands

‘Maldives: a nation of islands’ includes information about Maldives history, geography, religion tourism and education. The rich ingredient of this book are the attention-grabbing illustrations. This book is perfect for those who are willing to learn more about the nation of Maldives. It is not only specialized for students, but also for tourist researchers and historians as well.  (Rehendhi School Library)

Maldives: an underwater legacy

Lim Shoo Yin’s book, ‘Maldives: an underwater legacy’, is special for those searching for underwater beauty and magic of nature. This book gives an introduction to the infinite beauty of Maldivian nature. It also gives your eyes a sight that man cannot create. The main aim of this book is to create awareness of some pressing issues facing the Maldives. (Rehendhi School Library)

 

Maldives: people and environment

Paul A. Webb’s book, ‘Maldives: people and environment’ is for people who are eager to learn about the history of Maldives. This book contains a variety of information about Maldives culture, traditions, and its beauty. This book highlights how islanders lived in the past. The pictures in it are very eye-catching compels you to read the book.  (Rehendhi School Library)

Myles textbook for midwives / Margaret F. Myles

This publication is highly used by all nursing students and covers sociology, diseases associated with pregnancy, the sick neonate, community health and social services, sexually transmitted diseases, and statutory control of the practice of midwives. Some chapters have been updated; with current practice and ethical issues now covered in a new chapter. (MNU Library)

Nabeebeykalunge vaahaka 1 / Imaduddin Abul Al-Fida Ismail Ibn Kathir

The book covers stories of the prophets which have been compiled from ‘Al-Bidayah wan-Nihayah’ (The Beginning and the End) which is a great work of the famous Muslim exegete and historian Ibn Kathir and has a prominent place in the Islamic literature.  The original book was written in the Arabic language, with this Dhivehi language by Ahmed Faarooq Mohamed. (National Library)

Noomaan va mariyam [ނޫމާން ވަ މަރިޔަމް]

Hussain Salaahudheen’s Nooman va mariyam is among the popular classical Maldivian literature. It is highly used by the Bachelor of Arts in Dhivehi Language students for their Dhivehi literature studies. (MNU Library)

November 3 [ނޮވެންބަރ ތިނެއް]

 މިފޮތަކީ 1998ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު ތިނެއްވީ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދުޝްމިނުންގެ ބަޔަކު ދިން ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. މިފޮތުގައި އިސްލާމްދީނާއި، މިލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި މުޖާހިދުން ކޮށްފައިވާ މަތިވެރި ޖިހާދާއި، ވެފައިވާ އަދަދުނުކުރެވޭނެ ފަދަ ޤުރުބާނީ ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔެވިފައި ވެއެވެ
(Lh. Atoll Education Centre Library)

Pharmacology: a nursing process approach / Joyce LeFever Kee, Evelyn R. Hayes and Linda E. McCuistion

The textbook includes nursing pharmacology concepts and essential drug calculation. Innovative features such as Prototype drug charts, Nursing process summaries, and an extensive math/dosage calculation section is included. The book also comes with a study guide that includes variety of exercises which reinforces content presented in the textbook.  The worksheets include study questions, drug calculations and dosage problems with sample drug labels. Answers are provided to facilitate self-study. (MNU Library)

Politics of Climate change / Anthony Giddens

This text is targeted for politicians and policy-makers. This publication is about disruptive climate change, and raises issues of politics, economics, and equity and looks in detail at the political issues posed by global warming. The author introduces a range of new concepts and proposals and examines in depth the connections between climate change and energy security.

Psychology: The Science of Mind and Behaviour

The book written by Michael W. Passer & Ronald E. Smith reflects their experiences as faculty who have taught Introductory Psychology dozens of times. This third edition features a separate chapter on intelligence. (Lh. Atoll Education Centre Library)

Skills in existential counseling & psychotherapy / Emmy Van Deurzenand Martin Adams

This text focus on existential therapy in counseling and psychotherapy. Overall, this text covers concrete and tangible skills, tasks and interactions of existential practice.


Step-by-Step Paper Fun for Kids / Marion Elliot

Crafts and hobbies are great fun to learn and can fill many rewarding hours of leisure time, but some general points should be remembered for the safety and care of the environment. (Lh. Atoll Education Centre Library)

Textbook of diagnostic microbiology / Connie R. Mahon, Donald C. Lehman, and George Manuselis

This full-colour text covers nanomedicine and HIV/AIDS including the latest information on prevention, treatment modalities, and CDC guidelines. Each chapter begins with a case study with updated photos and learning assessment questions at the end of each chapter. (MNU Library)

The 7 Best Things Smart Teens Do / John C. Friel & Linda D. Friel

“This book was written expressly for teenagers as a unique roadmap into adulthood. It was designed to stimulate the brain as well as the heart because teenagers who listen to both can eventually negotiate adolescence successfully. It will appeal to teenagers who like to think, wonder, question, and challenge, as well as to teenagers who feel that they haven’t quite figured out this “life” thing” (Author Synopsis)  (Lh. Atoll Education Centre Library)

The big book of science projects

Published in 2005, ‘the big book of science projects’ is a good book for young learners who are interested in the world of science. This book gives a clear idea about the mysteries of science encountered in everyday life with the help of a number of simple easy to do science experiments. Activities and lessons in this book will help to satisfy curiosity and help to learn all kinds of interesting things related to science projects. (Rehendhi School Library)

The Everything Kids’ Science Experiments Book / Tom Robinson

With this book, all you need to do is gather a few household items and you can relate dozens of mind-blowing, kid-tested science experiments. Includes great science fair projects complete with all the details to impress the teachers and friends. (Hithadhoo School Library)

The Miles Kelly Book of Questions and Answers

In this superb encyclopedia, answers come thick and fast, providing a fantastic introduction to key subjects. Every page is packed with illustrations, photographs, and diagrams, while fact and quiz pages provide detailed background information and allow children to test themselves to see how much they have learned. (Lh. Atoll Education Centre Library)

The National Museum

This book, published by the National Centre for Linguistic and Historical Research, is a souvenir marking the visitor’s experience of the National Museum in Male’ the capital city of the Maldives. Though the place is small it contains evidence and also pieces of her lengthy history. (Lh. Atoll Education Centre Library)

The world of knowledge: a question & answer book

This book is published in 2015 and contains information about the world, science and technology, the natural world, human body, history, and general knowledge. This book is specially prepared to satisfy the curiosity of the growing mind and help the children apprehend the realities of our fascinating world in a better and fruitful way. (Rehendhi School Library)

 

 

 

The young Astronomer / Harry Ford

The book provides a practical approach to observing the stars and planets. This is an absorbing guide for budding astronomers. (Hithadhoo School Library)

TreeTops Series

With the Treetop Books Series, readers can move to the next level of learning as they develop their love for reading! This series motivates and supports transitional readers with many interesting titles for boys and girls, such as Disgusting Denzil, The True Diary of Carly Ann Potter, The Lazy Giant, The Horrible Birthday Present and many more. (Hithadhoo School Library)

Vihivana garunugai dhivehiraajje 1 [ވިހިވަނަ ޤަރުނުގައި ދިވެހިރާއްޖެ 1]

މި ފޮތުގައި ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ މީލާދީ 21 ވަނަ ޤަރުނުގެ 100 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތްގޮތާއި ރާއްޖެއަށް އައި ބަދަލުތަކެވެ. ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދްމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ މި ފޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް ތާރީޚްގެ ތަރުތީބުން ލިޔެވިފައި ވުމުން އެކި ކަންކަން ހޯދާލުމަށް ފަސޭހައެވެ
(Lh. Atoll Education Centre Library).

World History the Modern Era / Ellis Esler

World History the Modern Era of New Jersey is all about the history of New Jersey and the world today. The book consists of colorful past and present illustration which make the book more interesting. (Hithadhoo School Library)

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 19, 2019 in Events, NEWS

 

Tags: , , , , , , , ,

Report of Workshop on Library Development for Librarians and Library Managers

A workshop facilitated by the National Library of the Maldives in collaboration with the Maldives National University and the Maldives Library Association was held at the National Library on 11 April 2019.

The workshop was aimed at librarians at senior positions as well as for those in administrative or management positions in charge of overall library operations. An important underlying focus of the workshop was to identify the skills required for efficient library service delivery, with a view to gathering information for the Bachelor of Arts in Library and Information Studies (BA-LIS) program being developed at the Maldives National University.

The call for interest was quite favorably received by many and registration had to be closed, owing to resource limitations, even though there were more LIS professionals interested in joining this event. A total of 48 participants from across the different range of libraries from the Maldives participated in this workshop.

The sessions were delivered by:

 • Ms. Mahasin Ahmed Didi, Director General, National Library
 • Dr. Gina de Alwis, Independent Library & Information Management Professional/ Researcher, former Head of Library at Singapore Institute of Management
 • Dr. Aminath Riyaz, Assistant Professor, The Maldives National University

Workshop Program

A summary of the presentations and key areas highlighted in the workshop

 • The role of libraries in schools and the challenges faced by these libraries: findings from a research study in the Maldives
  Some significant highlights from the research were
  – the lack of national standards or any document that highlight the criteria required for a school library, and
  – it was found that many schools consider library more as an optional service,
  – there was limited awareness on the functions and roles of the library within the school management and the policy-making level.
  A number of recommendations were raised based on the research findings.
  .
 • Innovative libraries: current & emerging trends in the use of library spaces and provision of services
  The session was an eye opener about the new trends and innovations that continue to take place in libraries overseas in developed countries. These range from the transformation of physical space of library from book-centrist collections to open collaborative spaces, the changes from physical to online services and resources, the additional value-added services like sleep pods and cafes within libraries, the individual attention to clients through collaborations and partnerships with local communities, for example, student helpers on campus to assist freshmen in their learning journey, teaching skills that would help users’ in their learning journey or to enhance employability, etc.
  .
 • Professional development of the LIS sector in other parts of the world and lessons for the Maldives were shared with the participants. The importance of assessing individual skills on a regular basis, identifying individual competencies and gaps, and seeking opportunities to advance the knowledge and skills was highlighted. Therefore, it was advised that participants develop a personal learning plan for themselves, especially to prepare for the expanded role of librarians in the current online environment.
  .
 • The challenges of library development in the Maldives also highlighting the progress and opportunities available to enhance library services was shared with the participants. It is significant that to date, only about 6 LIS professionals have completed a university qualification in LIS overseas, which is limiting given the lack of education avenues locally. Information about library automation and digital library initiatives were shared, highlighting the challenges in sustainability of important initiative such as the Maldives Digital Library project.
  .
 • Workshop session 1a: The library-related tasks the participants currently are involved in
  The participants were asked to compile a list of tasks that they carry out in the libraries. The outcome is significant and highlights the range of skills librarians require in order to perform their work. The tasks listed were as follows:
  – Circulation services; reference inquiries/information literacy; Accession / classification / cataloguing / serials management; Library orientation; Upgrading library services technically; Budget Planning; Conducting library events & programs; Automation & digitisation; Revising policies / procedures / Human Resource management; Acquisition (Group 1)
  – Circulation/shelving; Cataloguing, classification, processing; Acquisition; Reference inquiries / Information literacy sessions; Library automation management; Digital Library management; Handling IT issues; Performance appraisal (Group 2)
  – Acquisition: budgeting; Classification; Accessioning & cataloging; Processing; Circulation activities; Library Software; Orientation; Reference services; Donation activity (Group 3)
  – Releasing the teachers due to absences (including emergency leave, sick leave, and/or to attend professional development programs); Fill in for the job of printing staff; Fill in for teacher shortage; Management work in the service area; Running public library programs; Library orientation; Children’s library activities (Group 4)
  – Circulation-related changes; Technical works; Information literacy sessions; Human resources related tasks (Group 5)
  – Developing policies/SOPs & rule and regulations; Accessioning/cataloging/processing; Information literacy sessions; Library development planning and initiative; Mending & repair; Budgeting & management of facilities; Supervising & mentoring other librarians; Human resource management & staff development activities; Book collection; Maintaining digital library (Group 6)
  .
 • Workshop session 1b: The participants also shared the challenges/issues they face in performing the tasks
  – Library space, resources, and budget limitations; Lack of standards & policies; Lack of qualified staff (Group 1)
  – Budget constraints; Space planning; HR issues; Having to do other tasks not related to library work and therefore not having enough time for the effective running of the library; lack of trained LIS staff (Group 2)
  – Limitations in budget and therefore not able to acquire appropriate resources/books; Limited availability of internet; Lack of necessary technical tools such as DDC; Lack of resources for effective processing library resources; Lack of software to automate library services and lack of trained staff who to implement such a software; Lack of support from school management in conducting library-related activities; Limitations in staff and student support in orientation sessions (Group 3)
  – Misuse of library staff, such as the use of librarians to step in as relief teachers or to cover printing role; Due to lack of budget cannot keep with the public demand; High staff turnover (Group 4)
  – Lack of staff for efficient service delivery; Having to use manual systems such as log books; Lack of tools such as DDC; lack of teaching/training skills to conduct information literacy sessions; Difficulty or “not comfortable” appraising staff (Group 5)
  – Shortage of trained library staff; Financial constraints (Group 6)
  .
 • Future of our libraries: educating our librarians
  A brief look into the history of LIS education in the country, including higher education possibilities in LIS was also shared with the participants. The course structure of existing Advanced Certificate (ACLIS) in LIS which started in 2010 and the Diploma in LIS which started in 2012 was shared with the participants. The tentative second year and third year of the course structure for the BA-LIS was also shared. The Diploma year constitutes the first year of the Bachelor degree. To date, 86 students have graduated from the ACLIS while only 35 students graduated from the Diploma program.
  .
 • Workshop session 2a: The developments participants would like to see in their libraries
  The participants highlighted the following tasks/services:
  – Implementation of a fully automated library system / RFID system / Security Gate / Kiosk system; Provide e-learning facilities with online databases (Group 1)
  – Creation of digital library; Initiate library automation (including OPAC); Introduce self circulation system; Discovery services, E-services for researchers (Group 2)
  – Information literacy sessions, reference services, Implementation of library automation with automated renewals, Security system, Digitization of local textbooks and use of Open education resources (Group 3)
  – Utilization of computer lab to introduce information literacy activities such as education series and running quizzes; Provide group study rooms; Celebration of world book-day at national level; Provision of online books and other online resources for students; Establish a better dialogue and rapport between school management and libraries to recognize libraries as significant learning resources in the school learning environment (Group 4)
  – Introduce library automation; Provide value-added services in the library such as photocopying, scanning, etc; Organize reading programs; Acquire online databases (Group 5)
  – Initiate collaborations with stakeholders; Programs to enhance the image & understanding of libraries (Group 6)
  .
 • Workshop session 2b: identifying the skill gap in implementing new services in the libraries
  Apart from the highlighted skills on the tentative Bachelor of Arts in LIS course structure, additional skills that may be considered to be incorporated were identified as follows:
  – Project management / change management / marketing,
  – Classroom management or instructional psychology (or a similar subject) as many school libraries and academic librarians have to conduct training,
  – Coaching & mentoring / conflict management / critical thinking

IMG-20190412-WA0008

Workshop participants

 1. Aishath Abdulla
 2. Aishath Ali
 3. Aishath Musliha Adam
 4. Aishath Naeema
 5. Aishath Nazleen
 6. Aishath Yashfa
 7. Aishath Zukhura
 8. Aminath Hasma
 9. Aminath Leena
 10. Aminath Shazina
 11. Aminath Shehenaz (Aminath Ibrahim Didi)
 12. Aminath Shiuna
 13. Aminath Shukumaa
 14. Aminath Siyama
 15. Athiyya Shakeel
 16. Badhurunisaa
 17. Dhooma Ahmed
 18. Farhath Ahmed
 19. Fathimath Anoosha
 20. Fathimath Nafeeha
 21. Fathimath Nashath
 22. Fathimath Nashfa
 23. Fathimath Shahudha Mohamed Hameed
 24. Fathimath Shiham
 25. Fathmath Shafa
 26. Haleemath Shuhudha
 27. Hasmaa Shareef
 28. Hawwa Nasiha
 29. Hawwa Saeeda
 30. Hawwa Shiuna
 31. Hidhaayath Ahmed
 32. Hussain Haleem
 33. Laxmi Haawin
 34. Majida Ali
 35. Mariyam Gasim
 36. Mohamed Sarah
 37. Naadiya Saeed
 38. Nabaha Amir
 39. Nasheeda Abdul Raheem
 40. Naufa Hashim
 41. Nazla Saeed
 42. Neenaaya Ahmed
 43. Ryasa Umar
 44. Samahaa Rashaadh
 45. Sameeha Ahmed
 46. Yumna Rafeeq
 47. Zuhaira Ismail
 48. Zulhana Adam

These participants belong to the National Library, 15 school libraries, 3 academic libraries, and 1 special library. The libraries are:

 1. Ahmadhiyya International School
 2. Arabiyya School
 3. Centre for Higher Secondary Education
 4. Dhivehi Bahuge Academy
 5. Faafu Atoll Education Centre
 6. Ghaazee School
 7. Giyaasudheen School
 8. Hiriya School
 9. Huravee School
 10. Imaaduddin School
 11. Islamic University of Maldives
 12. Jamaaludheen School
 13. Lh Atoll School
 14. Maafushi School
 15. Maradhoo School
 16. MNU Library
 17. National Library
 18. Rehendhi School
 19. Thaa Atoll School
 20. Villa College

Reflections from the workshop

For the workshop facilitation, the participants were grouped into 6 groups, with one group consisting of experienced librarians and library managers (including leading teachers with the oversight of libraries). The other 5 groups consisted of staff who are working in a librarian position or those who have worked for a number of years in libraries. The groups were pre-determined so as to ensure staff from different libraries get a chance to have a discussion with staff from other libraries. The number of work experience of the participants range from 2 years to 36 years, with average years of experience at 9 years per representative at the workshop. We view this as a great combination of expertise within the field represented within the workshop.

The workshop was conducted from 8:45 am to 11:45 am, with quite intensive information exchange. One important highlight from the workshop was the need for further similar opportunities for information exchange and a platform to discuss issues faced by librarians. The range of content covered during the workshop also highlighted that the library and information services sector in the Maldives is still struggling with basic library functionalities like cataloging and resource acquisition and organization, with also an acute shortage of qualified LIS professionals in majority of the libraries represented at the workshop, let alone the rest of the almost 300 libraries in the Maldives.

It was unfortunate that there was not enough representation at the workshop from the senior school officials who have the responsibility to oversee the development of libraries. This is an area that needs to be looked into and collaborated with the Ministry of Education.

The overall feedback received for the workshop was quite favorable with requests for more frequent workshops and events of a similar nature. The importance of organizing and advertising for similar events with at least a few weeks of advance notice was highlighted. Similarly, there were requests to ensure information about such events was disseminated throughout the country.

 
Leave a comment

Posted by on April 12, 2019 in NEWS

 

International Day for Universal Access to Information

The President of MLA, Aminath Shiuna, attended the conference to mark the International Day for Universal Access to Information (IDUAI) held in Colombo, Sri Lanka on 28 September 2018.

    j

 

 

 

 

 

Panel 1: High-Level Debate on Universal Access to Information – Ensuring Rights and Openness of Information

Aminath Shiuna participated in the hot seat panel during the high-level discussion segment to share the current situation in the Maldives regarding open educational resources. Furthermore, few questions were asked to support or expand on the discussions of the fellow panellists.

Workshop #1: Open Educational Resources / Open Access

Information was provided to the group on Open Educational Resources in the Maldives: Challenges and Sustainability.

The following are key points from the workshop based on information shared by all country representatives.

 1. Repositories in South Asia are to be populated more. Greater advocacy is needed for increasing awareness of Green Open Access to populate them. In addition, the need to encourage the organizations to register their repositories, if not done yet, with the Registry of Open Access repositories like openDOAR was highly recommended.
 2. Joint efforts of the communities of practice advocating  Open Access is required for formulation and drafting of National Open Access policies by impressing upon the respective Governments for the enactment of laws or legislation.
 3. The Education 2030 Agenda framework of UNESCO can be a guiding document mandating Open Access by 2030 in South Asia.
 4. Scientific scholarship should be free to Publish and free to Read. Towards this, the efforts are to be made for the inculcating Openness in Science and Scholarship.
 5. Governments and other funding agencies should make it mandatory to deposit the data in open repositories to facilitate the faster progress of research, increase reproducibility, transparency and validity of the research findings.
 6. Efforts in capacity building in realizing open access are to be undertaken collaboratively by all countries is South Asia.
 7. Capacity Building of all the Researchers, Students, and Young Scientists should be on the Open ICT Technologies for publication of publicly funded research outputs.

 Followup activities that need to be pursued

 1. Staff training on creating repositories: Interest was shown by the Indian representatives on providing training to Maldives librarians.
 2. Create a policy for Open Educational Resources: There was an indication by UNESCO for financial support to create a policy for OER, given that MLA submits a proposal to this effect.

At the end of the conference, the participants compiled the Colombo Statement.

For more information about the conference, please visit to https://en.unesco.org/news/republic-sri-lanka-and-unesco-host-3rd-international-day-universal-access-information

 
Leave a comment

Posted by on October 9, 2018 in NEWS

 

#iflaGlobalVision Discussion from across the world

IFLA global vision discussion is truly a global discussion that is happening in the library and information services sector across the world.

This post is an attempt to bring images from other countries, to keep the Maldives LIS sector inspired, updated and connected.

PLEASE DO LET US KNOW IF WE HAVE MISSED INCLUDING A MEETING.

Regional workshops

As a precursor to individual country meetings, IFLA initiated 6 regional workshops in different countries bringing together library representatives from countries in that region.

ASIA OCEANIA

Hanoi, Vietnam, 23-25 May 2018 (Image source https://www.ifla.org/node/47281)

EUROPE 

Paris, France (Image source https://www.ifla.org/node/46971)

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Santiago, Chile (Image source: https://www.ifla.org/node/36457)

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

Regional meeting from the Middle East and North Africa (Twitter source @IFLA

NORTH AMERICA

Image source Twitter @LibraryArchives

SOUTH AFRICA 

 

Country meetings

Argentina (Buenos Aires)

Image source Instagram @ #iflaglobalvision #buenosaires #bibliotecas #bibliotecarios #creamosfuturo #abgra #unidos

Australia (Brisbane)

Bahrain

Image source Instragram @ #iflaglobalvision #ifla #bahrain #nationallibrary

Belarus

#iflaglobalvision workshop in Belarus #librarians #belarus #ourvisionourfuture

Bhutan

Image source Facebook @Sonam Yudon

Brunei

Image source Facebook @Persatuan Perpustakaan Brunei

Cambodia

Image source WhatsApp Asia-Oceania group

Croatia (Zagreb)

Image source Instagram #IFLAGlobalVision radionica. Danas, u Zagrebu. Hvala Knjižnicama grada Zagreba koje su nas ugostile

Denmark

Denmark (Image source Twitter @MarieeEiriksson)

Egypt

Egypt. Image source Facbook @Cybrarians

Greece (Athens)

Image source (Image source Facebook @Εεβεπ Βιβλιοθηκονόμοι)

Korea

Malaysia (Kuala Lumpur)

Image source (WhatsApp Asia-Oceania network)

Malaysia (Sarawak)

Image sources WhatsApp Asia-Oceania network

Maldives (Male’)

Nepal (Kathmandu)

Image source Facebook @Gita Tapa

Nigeria (Abeokuta)

From Nigeria workshop. Photo source twitter @NLALibrary

Pakistan

Pakistan Image source Facebook @Syed Ghyour Hussain

Spain

Image source: Facebook @Alicia Sellés Carot

Philippines

Philippines (Image source Twitter @elvielapuz)

Trinidad and Tobago

Uruguay

 

We would love to include all meetings here. Get in touch by leaving a comment or send an email to info.malias@gmail.com

 
Leave a comment

Posted by on July 24, 2018 in NEWS

 

MLA Big book series

The Maldives Library Association launched its first book in the MLA boob book series. The books

The MLA Big Book “Shaihaage dhathuru” was launched at the Maldives Library Day celebration held at the Social Centre in Male’.

The Big Book series is a bi-product of the “Dhivehi Big Book Writing Skills Workshop” organised by the MLA in 2017. This is the first Dhivehi big book to be published in the Maldives. The first book in the series is appropriate to preschoolers and children in primary grades who are learning to read Dhivehi.

The book has been received favourably by the public.

The Chief Guest at the Library Day 2018 event, Minister of State to the Ministry of Youth and Sports appreciates the MLA Big Book

Formal launching of the Bib Book was initiated Ms. Fathimath Nashath. Nashath was the former MLA President and currently serves the MLA Council as the adviser

 

The book was printed with MLA budget and a generous donation from Coca Cola company.

BigBook1Promotion

 
Leave a comment

Posted by on July 24, 2018 in NEWS

 

Tags: , , ,

Maldives Library Day 2018

The week of July 12 is marked as the Maldives Library Day.

Special book information and book display by the National Library

Islamic University of Maldives arranged an open lecture for librarians from different libraries. The lecture was titled “Libraries for Ummah”. Librarians from a number of different libraries participated in the lecture

 

Lhaviyani Atoll Education Centre had a library open day with fun activities for kids and also book donation program

 

 

The library book donation drive for the school library at Ukulhas received over 2000 books, which is quite an achievement for the library

 

 
Leave a comment

Posted by on July 20, 2018 in NEWS

 

Tags:

MLA meets visiting professor of LIS

A team of MLA Council members met with visiting Professor Dr Rosalina Othman, Head of Department of Library and Information Science from International Islamic University of Malaysia.

The esteemed professor shared her knowledge through her experience of teaching and curriculum planning for their Masters Programme in Library and Information Sciences a well as their coordination with the University Library.

Discussions also were carried out to conduct an international conference in the Maldives in the area of information literacy, information retrieval, and the importance of information sources in research. Tentative discussions include the Maldives Library Association, the National Library of the Maldives and the Islamic University of Maldives.

Further discussions were also held in exchanging expertise between the Kulliyyah and the MLA and library professionals in the Maldives with regard to the introduction of higher education opportunities at Maldivian universities i in the area of library and information science.

 
Leave a comment

Posted by on July 19, 2018 in NEWS

 

Tags: , ,