RSS

Re-scheduled: Training on Koha ILS & Greenstone DL software

10 Apr

The Maldives Library Association is going to conduct a training on Koha Integrated Library system and Greenstone Digital Library Software. The training is being offered in partnership with the National Library of Maldives.

Koha ILS is an international standard library automation software, and has all the features available in a commercial software. This software is ideal for small libraries. It can be used either as a stand-alone system in the library or can be made online. The training will focus on installation, customization, cataloging module, & circulation module. It is an intensive program for 7 hours a day for 3 days.

Greenstone Digital Library Software is an ideal software for the creation of digital collections, may it be books, images, audiovisual etc.

Training Dates:

  • Koha ILS (Library Software) —– 8:30am to 3:30pm daily on 21 to 23 April 2013
  • Greenstone Digital Library Software Training — 8:30am to 3:30pm daily on 23 to 24 April 2013

—————

ކޯހާ އައި.އެލް.އެސް. އަދި ގްރީސްޓޯން ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންއާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީ އޮޓޯމޭޝަން އަދި ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓައިޒޭޝަންގެ ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދެ ޕްރޮގްރާމަކީ (21-23 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ލައިބްރަރީތަކަށް ޚާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަމުގައިވާ “ކޯހާ އައި.އެލް.އެލް.އެސް.” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއާއި (24-25 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ކަލެކްޝަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގްރީންސްޓޯން ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތަމްރީނެވެ. މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30އިން ހަވީރު 3:30އަށެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފީއަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރުދީ މެންބަރުންނަށް 150.00 ރުފިޔާ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 300.00 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 500.00 ރުފިޔާއެވެ. ވީމާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޭޕްރިލް 2013ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބައިވެރިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަން، މަޤާމު، އަދި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް.
ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް (މި ދެޕްރޮގްރާމްގައި ނުވަތަ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް info.malias@gmail.com އަށް ލިޔުވުމުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 7765181އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2013

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 10, 2013 in Advertisement, NEWS

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: