RSS

Category Archives: Advertisement

World Book Day Photo Competition

It’s easy to win an iPad.

All we want – Any photo on the theme of “OUR PEOPLE, OUR LOVE FOR BOOKS”.
No other conditions! 🙂

Send in a photo to info.malias@gmail.com for a chance to win

an iPad

World Book Day flyer_FINAL (PDF version of the flyer)

flyer

woman

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on April 11, 2013 in Advertisement, Events, NEWS

 

Tags:

Re-scheduled: Training on Koha ILS & Greenstone DL software

The Maldives Library Association is going to conduct a training on Koha Integrated Library system and Greenstone Digital Library Software. The training is being offered in partnership with the National Library of Maldives.

Koha ILS is an international standard library automation software, and has all the features available in a commercial software. This software is ideal for small libraries. It can be used either as a stand-alone system in the library or can be made online. The training will focus on installation, customization, cataloging module, & circulation module. It is an intensive program for 7 hours a day for 3 days.

Greenstone Digital Library Software is an ideal software for the creation of digital collections, may it be books, images, audiovisual etc.

Training Dates:

 • Koha ILS (Library Software) —– 8:30am to 3:30pm daily on 21 to 23 April 2013
 • Greenstone Digital Library Software Training — 8:30am to 3:30pm daily on 23 to 24 April 2013

—————

ކޯހާ އައި.އެލް.އެސް. އަދި ގްރީސްޓޯން ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންއާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީ އޮޓޯމޭޝަން އަދި ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓައިޒޭޝަންގެ ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދެ ޕްރޮގްރާމަކީ (21-23 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ލައިބްރަރީތަކަށް ޚާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަމުގައިވާ “ކޯހާ އައި.އެލް.އެލް.އެސް.” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއާއި (24-25 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ކަލެކްޝަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގްރީންސްޓޯން ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތަމްރީނެވެ. މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30އިން ހަވީރު 3:30އަށެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފީއަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރުދީ މެންބަރުންނަށް 150.00 ރުފިޔާ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 300.00 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 500.00 ރުފިޔާއެވެ. ވީމާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 15 އޭޕްރިލް 2013ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބައިވެރިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަން، މަޤާމު، އަދި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް.
ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް (މި ދެޕްރޮގްރާމްގައި ނުވަތަ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް info.malias@gmail.com އަށް ލިޔުވުމުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ 7765181އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 އޭޕްރިލް 2013

 
Leave a comment

Posted by on April 10, 2013 in Advertisement, NEWS

 

Tags: , , ,

Advert: Training on Koha ILS & Greenstone DL software

The Maldives Library Association is going to conduct a training on Koha Integrated Library system and Greenstone Digital Library Software. The training is being offered in partnership with the National Library of Maldives.

Koha ILS is an international standard library automation software, and has all the features available in a commercial software. This software is ideal for small libraries. It can be used either as a stand-alone system in the library or can be made online. The training will focus on installation, customization, cataloging module, & circulation module. It is an intensive program for 7 hours a day for 3 days.

Greenstone Digital Library Software is an ideal software for the creation of digital collections, may it be books, images, audiovisual etc.

—————

އިޢުލާނު

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންއާއި ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ ގުޅިގެން ލައިބްރަރީ އޮޓޯމޭޝަން އަދި ލައިބްރަރީ ޑިޖިޓައިޒޭޝަންގެ ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ގަސްދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ދެ ޕްރޮގްރާމަކީ (14-16 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ލައިބްރަރީތަކަށް ޚާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް ކަމުގައިވާ “ކޯހާ އައި.އެލް.އެލް.އެސް.” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްއާއި (17-18 އޭޕްރިލް 2013ގައި ހިންގޭ) ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ކަލެކްޝަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގްރީންސްޓޯން ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ސޮފްޓްވެއަރގެ ތަމްރީނެވެ. މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 8:30އިން ހަވީރު 3:30އަށެވެ.

މިއިން ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ފީއަކީ މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރުދީ މެންބަރުންނަށް 150.00 ރުފިޔާ، އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް މެންބަރުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 300.00 ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 500.00 ރުފިޔާއެވެ. ވީމާ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 9 އޭޕްރިލް 2013ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަންއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ބައިވެރިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތިރީގައިއެވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަން، މަޤާމު، އަދި ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ކުރު ޚުލާސާއެއް.
ބައިވެރިކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް (މި ދެޕްރޮގްރާމްގައި ނުވަތަ މިއިން ކޮންމެވެސް އެއް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރި ވެވިދާނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ އީ.މެއިލް އެޑްރެސް info.malias@gmail.com އަށް ލިޔުވުމުން އެދެމެވެ.

2 އޭޕްރިލް 2013

 
Leave a comment

Posted by on April 3, 2013 in Advertisement, NEWS

 

Tags: , , ,

Vacancy: for 1 Librarian & 2 Assistant Librarians

The National Library (ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ) of Maldives has advertised for Library Posts.

Apply before the close of office on 28 March 2013.

Check the Gazette for more information http://gazette.gov.mv/v2/files/701.pdf

LIBRARIAN (Technical Officer Grade 2)

This job is for you if you have a library and information studies related qualification at

 • Bachelor level
  OR
 • Diploma level, with 3 years experience,
  OR
 • Advanced Certificate level, with 6 years experience
 • check the Gazette for more information

Monthly Salary: MVR 6295.00, Monthly Service Allowance MVR 2000.00

Librarian

http://gazette.gov.mv/v2/files/701.pdf (p. 147)

ASSISTANT LIBRARIAN (Assistant Technical Officer Grade 1)

Monthly Salary: MVR 4465.00, Monthly Service Allowance MVR 1500.00

This job is for you if you have:

 • 2 O’Level Passes with C Pass or above in SSC Dhivehi & Islam
  OR
 • Level 2 Certificate in library related Studies with 6 years experienceOR
 • Level 3 Certificate in Library related Studies with 4 years experience (I believe Level 4 will be counted too)
 • check the Gazette for more information

Assistant Librarian

http://gazette.gov.mv/v2/files/701.pdf (p. 148)

 
3 Comments

Posted by on March 25, 2013 in Advertisement, Library Vacancy

 

Tags: , , ,

Job Vacancy: Assistant Librarian

The Maldives National University has another vacancy for the post of Assistant Librarian.

Monthly salary MVR 4,465.00

Monthly Service Allowance: MVR 1,500.00

University Allowance: MVR 1,193.00

Check the Government Gazette, issue 699 p. 86 for more details.

MNU Assistant Librarian

 
4 Comments

Posted by on March 19, 2013 in Advertisement, NEWS

 

Tags: , ,

Job Vacancy: Assistant Librarian

MNU Assistant Librarian

The Maldives National University has vacancy for the post of Assistant Librarian.

Monthly salary MVR 4465.00

Monthly Service Allowance: MVR 1500.00

University Allowance: MVR 1193.00

Check the Government Gazette, issue 691 p. 110 for more details.

http://gazette.gov.mv/v2/files/691.pdf

 
Leave a comment

Posted by on March 6, 2013 in Advertisement, Library Vacancy

 

Tags: , ,

MLA general meeting 2013: Invitation

We have scheduled the first MLA general meeting for this year, to be held on

16 February 2013 (Saturday), from 4-6pm

at the American Centre @ the National Library of Maldives (Museum Building Annex,
Medhuziyaaraiy Magu).

We would like to invite everyone interested in moving the library profession forward, and wanting to see an improvement in our libraries, to come and join the meeting. We will be brainstorming on activities we can carryout for the betterment of the library staff as well as the development of libraries.

Libraries play an important role in educating our citizens – both at Schools/Colleges/Universities as well as through Public Libraries. Modern day libraries need educated individuals with information technology background coupled with information systems and information services knowledge (all encompassed in an LIS qualification) and should have an aptitude to keep pace with the changing information and communications technologies. In short, library development lies in the hands of intelligent people. The Maldives lags behind in this important sector of development. So, to make a difference to the society join hands with MLA.

You do not necessarily have to be a member of the Association to join this meeting.

Please RSVP (before 3:00pm on 14 February 2013) by any of the following methods so that we can anticipate how many people will show up. This information is required for seating arrangements as well as in the organization of refreshments and goodies (we have some cool giveaways 🙂 ).

To RSVP :

 1. leave a comment on this post using your e-mail address (email address will only be seen by the admin of this blog).
  OR
 2. send an e-mail to info.malias@gmail.com
  OR
 3. You could add yourself to our Facebook Group MLA Friends and add yourself to the event.
  OR
 4. Call/SMS us at 7765181 (Anthu Riyaz) / 7875694
 
Leave a comment

Posted by on February 6, 2013 in Advertisement

 

Tags: , ,