RSS
Image

MLA recognized his long-term service and proposed his name for the National Award 2016: Founder of Lh.Naifaru Public Library, Mr. Mohamed Nizar Ibrahim receiving National Award for Special Achievement in serving the community for over 36 years.

MLA recognized his long-term service and proposed his name for the National Award 2016:  Founder of Lh.Naifaru Public Library, Mr. Mohamed Nizar Ibrahim receiving National Award for Special Achievement in serving the community for over 36 years.
 
Leave a comment

Posted by on November 20, 2016 in NEWS

 
Image

MLA Training Opportunity

Training flier_Sep.2016

 
Leave a comment

Posted by on September 6, 2016 in NEWS

 
Image

Big-Book-Poster-final (1)

 
Leave a comment

Posted by on August 2, 2016 in NEWS

 
Image

WILD Training – A Journey to Developing Libraries

A total of 22 participants from Lh. Atoll Naifaru, Kurendhoo, Hinnavaru and Olhuvelifushi completed the workshop

WILD1

 
Leave a comment

Posted by on June 8, 2016 in NEWS

 

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން، ޅ.ނައިފަރު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކޮށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފި

މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީތައް ތަރައްޤީކޮށް ލައިބްރަރީ ފަންނު ކުރިއެރުވުމަށާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ޤާއިމްކޮށް، ދަމަހައްޓާ ވިއުގައެއްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 11 މާރޗް 1987 އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެސޯސިއޭޝަނެކެވެ. މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެމްބަރުންނަކީ އިންފޮރމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓާއި، ލައިބްރަރީ ސައިންސްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި، މިދާއިރާއަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކެވެ. މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތް ތަކަކީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލައިބްރަރީ ތައް އޮޓޮމޭޓްކޮށް ލައިބްރަރީ ނެޓްވާރކް ޤާމިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި، ޑިޖިޓަލައިޒޭޝަން ސޮފްޓްވެއާރ ތަޢާރަފްކުރެވި، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވާރކްޝޮޕްސް، ކޮންފަރެންސް ފަދަ ހަރަކާތް ތަކުގައި މިއެސޯސިއޭޝަން ތަމްޘީލް ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ.

އެގޮތުން، މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މިދައުރުގެ ފުރަތަމަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ޅ. އަތޮޅުގެ ލައިބްރަރީތަކާއި، ނައިފަރު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ވާރކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިވާރކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ނައިފަރު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީގެ 36 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާއި ގުޅުވައިގެން ނެވެ. އެގޮތުން މިމުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި މިޙަރަކާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ލައިބްރަރީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ނައިފަރު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް 07 މާރޗް 2016 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

މިހަނދާނީ ފިލާ އަރުވާފައި ވަނީ، 07 މާރޗް 1980 ގައި ނައިފަރު ޕަބްލިކް ލައިބްރަރީ އުފެދުނީއްސުރެ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާއި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދަވާތީ، މި މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ލައިބްރަރީގެ ވެރިޔާ ޅ.ނައިފަރު، މަދުގަސްދޮށުގޭ މުޙައްމަދު ނިޒާރު އިބްރާހީމް އަށެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ލައިބްރަރީ އުފެދުނީ އެންމެ 120 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައެއްގައި ޢާއިލާގެ 04 މެމްބަރަކާއި އޭރު ޕާކިސްތާނުގައި ހުރި ގާތް އަޚެއްގެ އެހީގައެވެ. ލައިބްރަރީ އުފެއްދުމުގައި ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބެއްލެވީ ޕާކިސްތާނުގެ ލައިބްރަރީއެކެވެ. އެގޮތުން ލައިބްރަރީ ޤަވާޢިދާއި، މެމްބަރޝިޕް ކާޑާއި، ފޮތް ދޫކުރާ އުސޫލުތައް ބަލައިގެން މަސައްކަތް ފެށީ ފޮތް ދޫކުރާ ލައިބްރަރީ އެއް ގޮތުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ކުރީގެ ތާރީޚީ، ދީނީ ފޮތްތައް މިލައިބްރަރީގައި ހުންނާނެ ކަމާއި އެގޮތުން އެންމެ ކުރީގެ ފޮތެއްގެ ގޮތުގައި ހިޖުރައިން 1296 ވަނައަހަރު ޗާޕްކޮށްފައިވާ ދީނީ ފޮތެއް ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ލައިބްރަރީ ހުޅުވުނު އިރު ޚިދުމަތް ފެށީ 635 ފޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު 12000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮތް ލައިބްރަރީގައި އެބަހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފޮތުގެ އިތުރުން އެންމެ ކުރީގައި ޗާޕްވެގެން ނިކުތް އަލްއިސްލާޙު މަޖައްލާ، ސަރުކާރުގެ ޚަބަރު އަދި ހަވީރު ނޫސް ފަދަ ތަކެތީގެ ހުރިހާ އަދަދުތަކުގެ އޮރިޖިނަލް ހަމައަށް ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަދި މިހާރު ލައިބްރަރީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި 595 މެމްބަރުން އެބަތިބިކަމަށްވެސް ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާއި، އެކިއެކި ދިރާސާތައް ކުރައްވާ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ.  ލައިބްރަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިގަތް އިރު މަސްކިރާ ބޯޓު ފަހަރުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޅަވިޔަނި އަތޮޅުގެ އިތުރުން ކައިރި އެހެން އަތޮޅުތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް އެމީހުން ދަތުރު ނިންމާފައި އައިސް ފޮތް ރައްދުކުރާ ގޮތަށް ދަތުރު ފަށާއިރު ލައިބްރަރީ އިން ފޮތް ދޫކުރާކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލައިބްރަރީ ހިންގަމުންދަނީ 99 ޕަސަންޓް އަމިއްލަ ޚަރަދުން ކަމަށާއި، މިފުރުސަތުގައި ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް ގެ އިސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެހީތެރިންކަން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވީ 1991 ވަނަ އަހަރު ޖަމާޢަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮގުން ލައިބްރަރީ ހިންގުމުގެ އެވޯޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅުން ލިބިފައިވާ ކަމެވެ.

 
Leave a comment

Posted by on March 29, 2016 in NEWS

 

MLA Annual General Assembly and Council Election 2016-2017

The Maldives Library Association annual general meeting was held on 06 February 2016 at the Institute of Library and Information Service, National Library Building, from 8:00pm to 10:00 pm where a new MLA council was elected.
The annual report for 2015 was presented at the meeting by the president Ms Mahasin Ahmed Didi, and the tentative activity calendar for the current year was shared and members suggested their opinions. The activities are planned to be approved at the first council meeting.
The new MLA Council was elected as stipulated in the MLA Constitution, by a secret vote by the members present at the meeting.
The new composition of the MLA Council is as follows (for a two year term commencing 06 February 2016):
• President:
Ms Fathimath Nashath (Billabong High International School)
• Adviser:
Ms Mahasin Ahmed Didi (National Library of Maldives)
• Vice President:
Ms Khadheeja Mohamed (Ameeniyya School)
• Editor:
Ms Shoora Shakir (National Library of Maldives)
• Secretary:
Ms Badhurunnisa Abdullah (National Library of Maldives)
• Assistant Secretary:
Ms Fathimath Ahmed (previously worked at MNDF)
• Training Officer
Ms Thifla Umar (previously worked at National Library of Maldives)
• Treasurer:
Ms Shafeea Shakir (National Library of Maldives)
• Public Relations Officer:
Ms Aminath Abdullah (Maldives Authentic Crafts Cooperative Society(MACCS))
• General Council member (other member1):
Ms Aminath Jameel (previously worked at National Library of Maldives)
• General Council member (other member2):
Mr Sulthan Saeed (Athletics Association)
Before concluding the General Assembly, a silence was observed in remembrance of the departed souls who has served MLA and who has great passion for libraries and books.
We cordially welcome the new members to the Maldives Library Association for a lively and energetic two years ahead.
Shoora Shakir
Editor

 
Leave a comment

Posted by on February 11, 2016 in NEWS

 

Essential skills for new age Information Professionals! Opportunity to participate!!!

Essential skills for new age Information Professionals

30th November – 4th December 2014,

National Art Gallery Hall

organized by SAARC Documentation Center in collaboration with

Ministry of Education and the National Library of Maldives

Interested in developing your Information Literacy Skills!

ONE placement available for MLA

The participant should be:

  • A paid member of MLA
  • Willing to complete the workshop
  • Prepared to share the knowledge achieved in the workshop

If you are interested, please send the following details to info.malias@gmail.com:

Name

National ID number

Mobile number

Qualification

Position

Institute, Atoll, Island

Duration

Any queries? Please call 7839573.

 
Leave a comment

Posted by on November 8, 2014 in NEWS